برچسب - کنترل رویداد مربوط به فشردن دکمه های سخت افزاری