برچسب - کتابخانه HBClipboard – دسترسی به حافظه کلیپبورد در برنامه