برچسب - کار با فایل ها و پوشه ها و ذخیره اطلاعات در برنامه