برچسب - نصب و راه اندازی B4A همراه با ابزار های مورد نیاز