برچسب - نحوه بررسی فایل ها ( که از قبل وجود دارند یا نه )