برچسب - تنظیم حالت Justify برای متن ( تمام عرض کردن متن )