برچسب - انجام عملیات ریاضی مانند جمع و تفریق با استفاده از متغیر ها