برچسب - آشنایی با مفهوم متغیر و نحوه ایجاد و تعریف متغیر